de actiebrief

Friesland, 22 november 2001

Betreft: Verzoek tot ondersteuning voor Europese vaccinatie tegen mond- en klauwzeer.

Geachte heer, mevrouw,
Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

Onze stichting is dit voorjaar in het leven geroepen als reactie op de m.k.z.-crisis. Zij keurt het ruimen van gezonde dieren op grond van morele overwegingen af. Het doel van de stichting is om Europa een krachtig, gebundeld "neen" tegen het huidige non-vaccinatiebeleid te laten horen.
Vanaf juni dit jaar is onze stichting gestart met een handtekening-actie om vaccinatie tegen mond- en klauwzeer te bepleiten. Inmiddels hebben zo'n 50.000 particulieren een handtekening geplaatst op een kaartje met de tekst:
"Ik ben tegen het "ruimen" van gezonde dieren, daarom ENT EUROPA tegen MKZ".

Op 12 en 13 december a.s. vindt, voorafgaand aan de E.U.-top te Brussel, een Europese conferentie voor landbouwministers plaats waar de gevolgen van de m.k.z.-uitbraak worden geëvalueerd.
Daarbij komen niet alleen de agrarische, veterinaire en de sociaal-economische gevolgen aan de orde, maar ook de maatschappelijke consequenties voor de niet agrarische sectoren en het dierenwelzijn. Er kunnen zo'n 450 personen uit diverse disciplines aan deze conferentie deelnemen.
Ent Europa wil eveneens op deze conferentie aanwezig zijn en een petitie aanbieden die dezelfde tekst draagt als de bovenstaande handtekening-actie.

Inmiddels zijn er door de FAO verklaringen afgelegd, dat de strijd tegen de mond- en klauwzeer (MKZ) alleen gewonnen kan worden als alle mogelijke haarden worden gedoofd, een systematische vaccinatie is onontbeerlijk.
De FAO als wereldvoedselorganisatie heeft in het verleden met succes ook de runderpest mondiaal bestreden en
de sprinkhanenplagen.

De voormalig Minister van Landbouw van Engeland de heer Nick Brown heeft op het hoogtepunt van de crisis in Engeland sterk overwogen om tot vaccinatie over te gaan, dit is echter niet doorgegaan aangezien de voedingsindustrie zich daar heftig tegen verzette.

Eurocommissaris David Byrne heeft een aantal verklaringen afgelegd inzake Bioterrorisme, onder andere dat de verspreiding van diverse soorten virussen een groot gevaar is voor de Europese economie en de gezondheid van de burgers.
Europa zou zich beter moeten beschermen tegen dit soort biologische wapens.

Wij vragen aan u als organisatie om deze actie mede te ondersteunen teneinde een zo groot mogelijk draagvlak tegen het huidige non-vaccinatiebeleid te creëren. Wilt u daarvoor bijgaande petitie ondertekenen en voor 1 december a.s. retourneren?
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onderstaand adres of voor meer achtergrond informatie: www.enteuropa.nl

We rekenen van harte op uw steun.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van Stichting Ent Europa,
Postbus 40
9288 ZG Kootstertille
emailadres: info@enteuropa.nl
banknr.333354737 t.n.v. Actiegroep Ent Europa

Tsjitske, Jolanda, Marianne, Jacob,
Louise, Greetje, Marianne, Bert, Karin, Angelique,
Neeltje

bijlage: antwoordformulier

 

 

Aan de landbouwministers van de Europese Unie

PETITIE


Wij zijn tegen het "ruimen" van gezonde dieren
Daarom ENT EUROPA tegen MKZ!!!

Naam: ………………………………………………………….

Aantal leden (indien van toepassing):..…………………………

Plaats: ………………………………………………………….

Datum ………………………………………………………….

Handtekening: .…..……………………………………………..


Graag insturen voor 1 december a.s.

Stichting Ent Europa
Postbus 40
9288 ZG Kootstertille

E
N

T

E
U
R
O
P
A