Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

30 november 2002


Betreft: Mkz-beleid en zijn gevolgen


Geachte …,

Er zijn veel misstanden in ons land. Sommige zijn met gezond verstand en goede wil op te lossen. Wij houden ons bezig met de gevolgen van het mkz-beleid en daarom schrijven wij u deze brief. Het is dringend nodig dat de gevolgen van het bestaande, in Nederland uitgevoerde, beleid open en eerlijk worden besproken, dat de verantwoordelijken zich ten volle inzetten het verkeerde beleid af te schaffen en dat oprecht de ontstane nood wordt erkend en gelenigd. U bent in de positie om dat daadwerkelijk te doen. Daarom roepen wij uw hulp in.

Sinds de uitbraak op 21 maart 2001 houdt de stroom informatie over mkz niet op. De laatste maanden zijn er weer de nodige nieuwsfeiten en wetenschappelijke onderzoeken op u afgekomen, wij noemen:
- publicatie van het rapport Veerkracht door Van Haaften en Kersten van Alterrra/Wageningen UR;
- eindrapportage van de MKZ-Ateliers van Wageningen Universiteit door Van der Zijpp;
- samenvatting onderzoek MKZ, verleden, heden en toekomst o.l.v. Huirne van Wageningen UR, en kritische analyse daarvan in de (ook u toegezonden) nieuwsbrief Gebundelde Krachten; naar wij hebben begrepen is het eindrapport inmiddels verschenen;
- presentatie van het onderzoek in Kootwijkerbroek Geen enkele twijfel …? door de Stichting Onderzoek MKZ crisis Kootwijkerbroek.
Er is veel gepubliceerd, er is veel gepraat, maar het is nu tijd om de nieuwe inzichten en ervaringen ook daadwerkelijk om te zetten in een gewijzigd beleid. Waarbij niet voorbij gegaan kan worden aan de gevolgen van het gevoerde beleid.

Wij dringen er met klem bij u op aan - en sluiten ons aan bij het eerdere verzoek daartoe van de Begeleidingscommissie van het onderzoek Veerkracht van oktober 2002 - dat u in uw commissie het rapport Veerkracht bespreekt. Dat u daarbij verder bepaalt welke adequate hulp aan de getroffen mensen wordt verleend en dat u zich tot het uiterste inzet het non-vaccinatiebeleid af te schaffen. De leden van de Tijdelijke Commissie MKZ van het Europees Parlement hebben daartoe al een zeer goede aanzet gedaan. Het is goed dat het Nederlandse Parlement, waarin wij onze volks-vertegenwoordigers zien die voor de belangen en het welzijn van de Nederlandse bevolking opkomen, gestarte acties bevredigend afrondt. Wij vertrouwen erop dat u deze kwesties, gezien de ernst van de situatie en het urgente karakter, nog in de lopende zittingsperiode afhandelt.

Wij verwijzen ten slotte naar de aanbiedingsbrief van minister Brinkhorst van 12 juli jl. (kenmerk DL 2002/2398), waarin de minister bevestigt dat de sociale en psychologische gevolgen van de mkz-crisis nog groot zijn en waarin hij aangeeft een adviesaanvraag te willen richten aan het Instituut voor Psycho-trauma in Zaltbommel op welke wijze zinvol hulp verleend kan worden. Uw commissie verzocht al om een reactie namens het kabinet n.a.v. het rapport Veerkracht. De minister heeft toen aangegeven dat aan zijn ambtsopvolger over te laten.
Graag horen wij van u hoe het hiermee staat.

Met spanning zien wij uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,


Diet Bredenoord
Ent Europa