17 APRIL 2003
>
> NIEUWSBRIEF MOND- EN KLAUWZEERRICHTLIJN

>
> U bent 24 februari 2003 uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over
> het voorstel tot een nieuwe mond- en Klauwzeerrichtlijn en al eerder bent
> u verzocht om schriftelijk commentaar te geven op dit Europese voorstel.
> Middels deze nieuwsbrief wil ik u informeren over de voortgang van de
> nieuwe mond- en Klauwzeerrichtlijn. Tevens is de vernieuwde voorstel van
> de Europese Commissie bijgevoegd.
>
> In februari en maart hebben de lidstaten van de Europese Unie in een
> eerste ronde raadswerkgroepen het voorstel van de Europese Commissie
> besproken. Daarna hebben de Europese ministers van Landbouw op 8 april
> j.l. over mond- en klauwzeer gediscussieerd in de Landbouwraad. Op deze
> Raad is een tussenrapportage gegeven over de voortgang van de
> MKZ-richtlijn door het Griekse voorzitterschap.
>
> Op de Landbouwraad werd duidelijk dat de volgende items politiek
> belangrijk zijn: de regionalisatie (vaststelling van regio's, waarbinnen
> specifieke maatregelen van kracht zijn ten tijde van een
> dierziekte-uitbraak), de (nood)vaccinatie, de financiering van de nieuwe
> bestrijdingsmethode en de eventuele handelsproblemen met derde landen.
>
> Ten aanzien van noodvaccinatie kan het volgende gezegd worden. Geen van de
> lidstaten heeft aangegeven tegen het gebruik van noodvaccinatie te zijn.
> De discussie gaat over de vraag hoe de noodvaccinatie toe te passen. De
> Commissie heeft aangeven dat lidstaten zelf kunnen kiezen of ze
> noodvaccinatie als bestrijdingmiddel wil gebruiken. Enkele lidstaten
> vinden dat stamping-out (dus het doden van de besmette dieren en dieren in
> een cirkel eromheen) de enige strategie blijft en noodvaccinatie enkel als
> uiterste redmiddel ingezet mag worden. Andere lidstaten, waaronder
> Nederland, zijn van mening dat noodvaccinatie als een volwaardige manier
> van bestrijding gezien moet worden. Er is wel een verschil van mening
> tussen de lidstaten over de rol die de Unie speelt bij de beslissing van
> een lidstaat tot vaccinatie over te gaan. Bijvoorbeeld of de Unie
> lidstaten kunnen verplichten te vaccineren en moet de Unie altijd vooraf
> toestemming geven voor vaccinatie.
>
> Veel van de lidstaten, vooral lidstaten die veel naar derde landen
> exporteren, hebben twijfels bij de acceptatie van regionalisatie en
> vaccinatie door derde landen. Zij zien graag dat de Europese Commissie
> gesprekken gaan voeren met relevante handelspartners om deze Europese
> bestrijdingsstrategieën geaccepteerd te krijgen. Bij voorkeur moeten deze
> gesprekken plaatsvinden voor de richtlijn wordt vastgesteld. De commissie
> wordt geadviseerd om met het OIE ( Office International des Epizooties) de
> derde landen te benaderen om de ingezette beleidslijn bekend te maken bij
> de voornaamste handelspartners van de Commissie.
>
> Op de Landbouwraad is door Nederland aandacht gevraagd voor een herziening
> van het veterinair fonds, om ook noodvaccinatie te kunnen vergoeden.
> Ruimen en de toepassing van noodvaccinatie zijn dan wel verschillende maar
> tenslotte gelijkwaardige bestrijdingsmaatregelen. Hiervoor bleek
> onvoldoende steun door andere lidstaten, want het veterinair fonds is
> volgens hen uitsluitend bedoeld voor de bestrijding middels ruiming. De
> mogelijkheid werd geopperd andere fondsen te gebruiken deze financiering.
> Verder is door Nederland aandacht gevraagd voor de afzet van producten van
> gevaccineerde dieren. Het zal actief onder de aandacht gebracht moeten
> worden dat het veilige producten betreft. Misschien kan gebruikt gemaakt
> worden van promotiefondsen.
>
> Griekenland heeft als voorzitter aangegeven te verwachten dat de meeste
> problemen die rechtstreeks te maken hebben met der richtlijn op korte
> termijn op te lossen zijn. In een volgende Landbouwraad kan dan een
> politiek akkoord bereikt worden.
> Er is hard gewerkt door de Europese Commissie om een nieuw concept van de
> richtlijn te maken. Dit is ons vandaag, 17 april, toegezonden in
> vertaalde versie en wordt u als zodanig aangeboden. De "tweede ronde" van
> raadswerkgroepen zal op 23 en 24 april a.s. plaatsvinden.
>
> Nederland heeft tijdens de vorige raadswerkgroepen gepleit voor een
> ruimere periode tussen het verschijnen van een nieuwe versie en een
> nieuwe besprekingsronde. Mede ook om u, als betrokken organisatie, te
> kunnen betrekken bij het tot stand komen van de nieuwe MKZ-richtlijn.
> Helaas is hier geen gehoor aan gegeven. In het nieuwe document zijn de
> veranderingen ten opzichte van het oude document onderstreept.
>
> Ondanks de korte termijn wordt u verzocht spoedig commentaar te leveren op
> de nieuwe versie van het voorstel. U kunt dit schriftelijk dan wel per
> e-mail aan ons toezenden voor 22 april 2003 15.00 uur.

>
> Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
> Bezuidenhoutsteweg 73
> Postbus 20401
> 2500 EK Den Haag


Reactie Ent Europa
Ternaard, 18 april 2003

Betreft: Concept Europese Richtlijn MKZ
Uw e-mail van 17-04'03

Geachte mevrouw Nielen,

Naar aanleiding van uw verzoek aan onze Stichting om opnieuw ons commentaar / knelpunten aan te geven op de aangepaste Concept Europes Richtlijn, laten wij u het volgende weten.
In ons vorig schrijven hebben wij onze knelpunten aangegeven per artikelnummer. Voor ons commentaar op de hernieuwde Richtlijn verwijzen wij u dan ook naar ons schrijven van 12 februari jl.
Overigens zijn wij nog steeds in afwachting van (het toegezegde) antwoord op dit schrijven uwerzijds.
Nu vraagt u ons om binnen 6 dagen (waarin de Paasdagen vallen) de Richtlijn opnieuw door te nemen en schriftelijk onze bevindingen te laten weten. Het spijt ons zeer dat er op dergelijke wijze met dit zo belangrijke en veelbetekenende rapport met ingrijpende gevolgen voor mens en dier door verantwoordelijken wordt omgegaan.

Wij haasten ons daarom met te verwijzen naar ons commentaar van 12 februari jl. en geven hieronder samenvattend onze standpunten aan t.a.v. de Richtlijn.

Stichting Ent Europa spreekt namens een half miljoen Nederlanders die wij hebben kunnen bereiken die hebben getekend tegen het ruimingsbeleid. De dierenbescherming heeft tevens 750.000 handtekeningen aangeboden.
Algemeen is bekend dat ca. 95 % van de Nederlanders tegen het ruimingsbeleid is. Dit moet serieus worden genomen door de Nederlandseen Europese overheid.
Ent Europa gaat niet en zal nooit accoord gaan met een Richtlijn die uitgaat van het ruimen van (al dan niet geente) gezonde dieren. Er bestaat een beproefde enting tegen MKZ (ingezet tot 1991) en deze mag dieren niet onthouden worden om te voorkomen dat ze ziek worden. Daar er geen gevaar is voor de volksgezondheid na consumptie van produkten van geente dieren, mag het ruimen en vernietigen van deze dieren na een enting nooit een optie zijn.
Het argument om dieren na inenten te doden berust lauter en alleen op politieke motieven en dien ten gevolge op economische. Ir. Paul van VVA omschreef de discussie tussen de Europese lidstaten over o.a. inenten als een "spel en handjeklap". Als Ent Europa hebben wij toen aangegeven dat de verantwoordelijken in Europa tijdens dit "spel" voor ogen moeten hebben wie zij als pion gebruiken, nl. de dieren, de dierenhouders, kinderen en burgers. Wij zijn van mening dat wanneer de politiek de oneigenlijke argumenten laat vallen om gezonde ingeente dieren te doden, dat ook de afkeer van de grootgrutters om produkten van deze dieren te verwerken/af te zetten zal tenietdoen.
Het importeren van produkten van ingeente dieren tegen MKZ uit Argentinie in Europa, bewijst dat het doden van ingeente dieren in Europa berust op non-argumenten.
Het zgn. markervaccin is reeds ingezet tijdens de crisis van 2001. De onderscheidende tests zijn reeds klaar, echter het valideren door (OIE) kan nog minstens twee jaar op zich laten wachten. Het is voor ons onacceptabel dat het wachten hierop resulteert in een Richtlijn die hierdoor uitgaat van het ruimingsbeleid i.p.v. het enten met markervaccins en het beleid dat hierop gericht is.
Tientallen onderzoeken, rapporten, boeken door diverse organisatie's, instanties, overheden etc. hebben plaatsgevonden en allen wezen uit dat het huidige ruimingsbeleid moet worden gewijzigd. Wij verzoeken u deze rapporten nog eens ter hand te nemen en daarna het beleid en de gevolgen te overzien als de Europese Richtlijn wordt toegepast.……..
In de Europese Richtlijn staat een kleine passage opgenomen over in welke gevallen beschermende vaccinatie mag worden ingezet. (o.a. bij massaal protest onder de bevolking) Wij zien niet in waarom deze methode niet als uitgangspunt wordt genomen in Nederland na de bevindingen en evaluatie van de crisis in 2001.
Tot slot wijzen wij op de werkgroep voor de afzet van produkten van gevaccineerde dieren. Zullen bij positieve bevindingen van deze werkgroep meteen in de Richtlijn worden opgenomen en deze direct worden herschreven gericht op een beschermend vaccinatiebeleid? Zou u ons willen aangeven wie er zitting hebben in de werkgroep, wat hun werkzaamheden zijn tot nu toe, wat de bevindingen zijn tot heden, wanneer komt er een tussenrapport, op welke termijn wordt een eindrapport verwacht. Waarom is gewacht met het opzetten van een dergelijke werkgroep tot bijna twee jaar na de crisis van 2001, als tijdens de crisis juist de afzet het probleem vormde.

STICHTING ENT EUROPA KEURT HET RUIMEN VAN GEZONDE (GEENTE) DIEREN OP GROND VAN MORELE OVERWEGINGEN AF.

Wij zullen de ontwikkelingen rond MKZ blijven volgen en de de houding van overheid, het beleid etc. (zowel positief als negatief), onder de aandacht brengen en houden van de Nederlandse bevolking via krant, TV, radio, website en aktie's.

Wij gaan ervan uit dat verantwoordelijken zullen inzien dat een virus zich niet houdt aan regels en wetten. De klassieke vogelpest bewijst eens te meer (helaas ten overvloede) dat een virus niet is tegen te houden en te stoppen met ruimingen. (Dhr Oplaat (VVD) pleit inmiddels ook voor inenten van de kippen (vgl. beleid Italie)).

In afwachting van uw antwoord op ons schrijven van 12 februari en deze brief, verblijven wij, in haast,

hoogachtend,
Stichting Ent Europa

T. Dijkstra
Voorzitster

Voor deze, J. Streekstra