Reactie van het Ministerie LNV op Ent Europa Brief 7 juli 2003


Hierbij reageer ik op uw brief van 7 juli 2003 over de nieuwe mond- en klauwzeer (MKZ) richtlijn.

Wanneer de nieuwe richtlijn van kracht wordt is afhankelijk van juristen en taalkundigen die op dit moment de tekst onderzoeken. Als de tekst in het Europese publicatieblad verschijnt en daarmee dus officieel is, zal ik alle betrokkenen op de hoogte brengen van de website waar de richtlijn te vinden is.

Over de ontwikkelingen omtrent aanpassingen van het beleidsdraaiboek verwijs ik u naar de brief die de Minister u op 3 juli 2003 heeft gestuurd over dit onderwerp. Zoals de Minister eerder heeft aangegeven is het uitgangspunt van LNV dat er bij een volgende uitbraak gevaccineerd gaat worden. LNV en betrokken organisaties zijn in overleg over de problematiek met betrekking tot producten van gevaccineerde dieren maar nogmaals in principe is het besluit om te vaccineren niet afhankelijk van deze overleggen.

MKZ-vaccinaties zijn altijd markervaccins en de vaccins die in 2001 in Nederland zijn gebruikt en ook bij een volgende uitbraak zullen worden gebruikt zijn dus ook markervaccin.
De discussie die loopt is dat de testen die aantonen of een gevaccineerd dier wel of niet in aanraking is geweest met een veldvirus niet dezelfde nauwkeurigheid hebben als testen die voor een niet-gevaccineerd dier aantonen of het in aanraking is geweest met een veldvirus.
Er wordt nog steeds gewerkt aan het nauwkeuriger krijgen van de testen en Nederland ondersteunt deze ontwikkeling onder andere door subsidiering van onderzoek. Tevens proberen we op allerlei wegen om andere landen zowel binnen als buiten Europa, te overtuigen dat de huidige test goed genoeg zijn om garantie te bieden dat exportproducten vrij zijn van MKZ-virus.

U stelt verder nog enkele specifieke vragen over vlees in de richtlijn.
Voor vlees van gevaccineerde herkauwers in fase 1 gelden dezelfde voorwaarden als voor vlees van gevaccineerde varkens: het krijgt een kruismerk en moet een behandeling ondergaan.
Het verschil voor vlees van gevaccineerde varkens in fase 1 en fase 3 is dat in fase 1 dit vlees altijd wordt voorzien van een kruismerk en het een hittebehandeling moet ondergaan. Dit mag ook in fase 3, echter in fase 3 mag het vlees ook met een apart stempel op de nationale markt worden afgezet.

Met deze brief hoop ik u voldoende geinformeerd te hebben. Ik hoop dat u er begrip voor heeft dat ik niet nader in zal gaan op uw vraag welke opmerkingen en aanbevelingen die wel of niet door LNV zijn overgenomen.
De energie die de overheid in zulk een detaillistische afhandeling van opmerkingen van alle betrokken organisaties zou moeten stoppen kan, ons inziens, beter gebruikt worden om samen met al deze betrokken organisaties tot een maatschappelijk verantwoorde en efficiente dierziektebestrijding te komen.

Met vriendelijke groet,
Dr.Angelique Nielen
Senior Beleidsmedewerkster VVA
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden Diergezondheid