Reactie van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dhr.dr.E.P. Veerman op verschillende brieven van Ent Europa

Den Haag, 1 augustus 2003

Naar aanleiding van verschillende brieven van uw stichting (10 februari, 31 maart en 18 april 2003) over MKZ, KVP, de MKZ-richtlijn en de draaiboeken wil ik u door middel van deze brief antwoord geven op uw opmerkingen en reacties op de richtlijnen en draaiboeken. Ik hoop dat u er begrip voor heeft dat ik niet alle opmerkingen inhoudelijk zal behandelen.

In overleggen met mijn ambtenaren wisselt u regelmatig van gedachten over de bestrijding van MKZ en KVP en dat lijkt mij een prima gelegenheid dieper over de inhoud te discussieren. Commentaar dat u per brief aan ons heeft gegeven, wordt uiteraard meegewogen in de herziening van de beleidsdraaiboeken. Dat het beleidsdraaiboek binnen het kader van de richtlijn moet blijven, spreekt voor zich.

Ik neem aan dat u, net als ik, verheugd bent dat de mogelijkheid gecreeerd is om bij een volgende MKZ-uitbraak te vaccineren en de dieren in leven te laten. In de diverse Landbouwraden waar de MKZ-richtlijn is besproken heb ik bij mijn collega’s aangedrongen om vaccinatie bij een uitbraak niet alleen op papier mogelijk te maken, maar ook om de maatregelen voor producten van gevaccineerde dieren niet stringenter te maken dan veterinair noodzakelijk.

Tijdens de discussies bleek dat het merendeel van de lidstaten een voorkeur had voor strengere maatregelen om het risico te verminderen dat landen buiten Europa ernstige exportbelemmeringen voor heel Europa zullen nemen bij een MKZ-uitbraak.

De Europese Commissie heeft daarop een compromisvoorstel gemaakt.

Hoewel ik bij voorkeur wat minder stringente maatregelen had gezien ben ik wel akkoord gegaan met dit alleszins redelijke compromis.

Ik zal mij niettemin in blijven zetten om internationaal meer begrip te kweken voor vaccinatie tegen besmettelijke dierziekten en voor acceptabele maatregelen, in het bijzonder voor de vermarkting van producten van gevaccineerde dieren, die daarmee gepaard gaan.

Bij een volgende uitbraak van MKZ zal ik, ondanks de hierboven beschreven problematiek, kiezen voor vaccinatie waarbij de dieren blijven leven.

U geeft aan dat de huidige beleidsdraaiboeken nog niet zijn aangepast aan de bredere mogelijkheid in de nieuwe MKZ-richtlijn met name wat betreft vaccinatie.

De Europese richtlijnen bepalen voor een groot deel de kaders waarin het nationale beleidsdraaiboek zal moeten blijven en derhalve was het niet mogelijk op voorhandde beleidsdraaiboeken aan te passen.

Binnenkort zal begonnen worden met het aanpassen van de beleidsdraaiboeken aan de nieuwe situatie.

Daarnaast is het ontwikkelen van de beleidsdraaiboeken een dynamisch proces en worden regelmatig aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en visies op dierziektebestrijding. Bij de discussies betreffende beleidsbeslissingen (niet alleen de vaccinatieproblematiek, maar ook andere beleidsbeslissingen) over dierziektebestrijding zullen betrokkenen, dus u ook, uitgenodigd worden om mee te denken over een maatschappelijk verantwoorde manier van dierziekte bestrijding.

Veel van uw opmerkingen over de beleidsdraaiboeken komen voort uit de wens zo min mogelijk dieren te ruimen bij een uitbraak. Dit is ook mijn streven.

De minister van Landbouw, Natuur enVoedselkwaliteit

Dr. E.P. Veerman